Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

222/5303/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:03:00

222/5302/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia o pow. 34 m2 dla firmy MEDORTO- Adam Chmiel, Wojciech Dryś s.c.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:02:48

222/5301/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń o powierzchni 97,71 m2 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Transmed”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:02:37

222/5300/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Skarbem Państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:02:21

222/5299/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:02:07

222/5298/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:55

222/5297/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:44

222/5296/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2012.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:36

222/5295/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:23

222/5294/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:14

222/5293/13

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zamiaru likwidacji laboratoriów w powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych w województwie podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:01:05

222/5292/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:54

222/5291/13

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2014 – 2015.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:45

222/5290/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:37

222/5289/13

w sprawie odwołania pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:29

222/5288/13

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:18

222/5287/13

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:10

222/5286/13

w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2013 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 13:00:01

222/5285/13

w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:50

222/5284/13

w sprawie przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:41

222/5283/13

w sprawie zatwierdzenia i przekazania do opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk i 178 pk.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:30

222/5282/13

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:19

222/5281/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów partnerskich.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:11

222/5280/13

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, w tym kosztów cateringu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:59:02

222/5279/13

w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu strategicznego „Błękitny San”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:51

222/5278/13

w sprawie określenia wzoru umowy partnerskiej oraz udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Województwa Podkarpackiego umów partnerskich z samorządami gminnymi.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:41

222/5277/13

w sprawie informacji o zamiarze utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:33

222/5276/13

w sprawie uchylenia uchwały.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:23

222/5275/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:14

222/5274/13

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:58:06

222/5273/13

w sprawie skierowania projektu realizowanego przez Podkarpackie Centrum Produkcyjno - Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” dr inż. Jan Pąprowicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do ponownej oceny merytorycznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:58

222/5272/13

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:50

222/5271/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:37

222/5270/13

w sprawie stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:27

222/5269/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:18

222/5268/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:10

222/5267/13

w sprawie wszczęcia egzekucji komorniczej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:57:02

222/5266/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:56:52

222/5265/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:56:44

222/5264/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:56:35

222/5263/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:56:02

222/5262/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:55:43

222/5261/13

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Rzeszów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.18 12:55:25

221/5260/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:58

221/5259/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:49

221/5258/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:38

221/5257/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:29

221/5256/13

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:20

221/5255/13

w sprawie nieodpłatnego nabycia 27 akcji Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu stanowiących własność Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:12

221/5254/13

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:46:04

Strony