216/5089/13

Numer uchwały: 
216/5089/13
Nazwa uchwały: 
w sprawie uznania przedłożonego zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”, nr RPPK.02.01.00-18-008/12 wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E - Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer posiedzenia: 
216
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:48:33
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data posiedzenia: 
wt., 03/12/2013