Np. 2022/10/04
Np. 2022/10/04

220/5203/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:32:20

220/5202/13

w sprawie realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:31:46

220/5201/13

w sprawie przyjęcia formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:31:19

220/5200/13

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:30:44

220/5199/13

w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:30:13

220/5198/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:29:45

220/5197/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:29:21

220/5196/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:28:45

220/5195/13

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:28:07

220/5194/13

w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przemyślu i Kolegium Nauczycielskim im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:27:40

220/5193/13

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla doktorantów w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:27:08

220/5192/13

w sprawie wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestników projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:26:22

220/5191/13

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:26:00

220/5190/13

w sprawie przeprowadzenia badania i opracowania ekspertyzy „Przegląd regionalny 2012”.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:25:39

220/5189/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektów.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:25:19

220/5188/13

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:24:55

220/5187/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:24:37

220/5186/13

zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:24:15

220/5185/13

w sprawie zatwierdzenia Informacji rocznej w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2012.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:23:55

220/5184/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:23:36

220/5183/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 83/1847/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kontroli.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:23:18

220/5182/13

w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012”.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:22:56

219/5181/13

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:30:32

219/5180/13

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:30:15

219/5179/13

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr l-121 oraz l-124 Medyka – Chałupki Medyckie na terenie Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:29:47

219/5178/13

w sprawie zawarcia umowy dotacyjnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:29:33

219/5177/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:29:18

218/5176/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:02:33

218/5175/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:02:23

218/5174/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:02:13

218/5173/13

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:02:05

218/5172/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu: „Bazylika Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce Ponadregionalnym Miejscem Kultu – prace remontowo-konserwatorskie budynku bazyliki-etap I”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:01:55

218/5171/13

w sprawie przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:01:46

218/5170/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:01:37

218/5169/13

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:01:25

218/5168/13

w sprawie wyrażenia zgody na zaangażowanie środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację projektu systemowego realizowanego w Poddziałaniu 7.1.3.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:01:15

218/5167/13

w sprawie objęcia dofinansowaniem projektu zgłoszonego przez Konwent OO Bonifratrów w Iwoniczu „Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:01:06

218/5166/13

w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie monitorowania realizacji projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach SPPW.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:58

218/5165/13

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 2012 roku oraz planu działania na rok 2013 Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:47

218/5164/13

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:38

218/5163/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie Aparatu USG.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:29

218/5162/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie ruchomych aktywów trwałych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:14

218/5161/13

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 11:00:05

218/5160/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:56

218/5159/13

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:47

218/5158/13

w sprawie wskazania regionalnych biegunów wzrostu dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:39

218/5157/13

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo Podkarpackie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.2 POKL 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:27

218/5156/13

w sprawie udziału Województwa Podkarpackiego w targach ProdExpo w Kijowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:17

218/5155/13

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego w ramach polsko – ukraińskiej konferencji w Krasiczynie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:09

218/5154/13

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:59:00

Strony