Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

218/5153/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:58:51

218/5152/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:58:41

218/5151/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:58:33

218/5150/13

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasowego przeniesienia poza teren muzeum eksponatów muzealnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:58:24

218/5149/13

w sprawie powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:58:17

218/5148/13

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:58:09

218/5147/13

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:59

218/5146/13

zmieniająca Uchwałę Nr 19/285/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:51

218/5145/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:38

218/5144/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło…” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:26

218/5143/13

zmieniająca Uchwałę Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:57:16

218/5142/13

w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:58

218/5141/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów - celem wspólnej organizacji targów Paris Air Show 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:49

218/5140/13

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:37

218/5139/13

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:27

218/5138/13

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 -2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:17

218/5137/13

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:56:08

218/5136/13

w sprawie realizacji zadania Promocja Województwa Podkarpackiego w Rzymie, promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w regionie oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.02 10:55:47

216/5135/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 17:00:16

216/5134/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 17:00:03

216/5133/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:59:51

216/5132/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:59:36

216/5131/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:59:22

216/5130/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:59:10

216/5129/13

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie poparcia starań mieszkańców Gminy Gorzyce i Gminy Zaleszany wybudowania chodnika celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania drogi krajowej Nr 77.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:58:54

216/5128/13

w sprawie przyjęcia propozycji ugodowych w sądowym postępowaniu naprawczym.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:58:40

216/5127/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:58:27

216/5126/13

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2014-2015.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:58:13

216/5125/13

w sprawie upoważnienia Skarbnika Województwa Podkarpackiego - Głównego Księgowego Budżetu Województwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:57:59

216/5124/13

w sprawie upoważnienia Skarbnika Województwa Podkarpackiego - Głównego Księgowego Budżetu Województwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:57:46

216/5123/13

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:57:32

216/5122/13

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:57:18

216/5121/13

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:57:05

216/5120/13

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy prawno – ekonomicznej przejęcia przez Województwo Podkarpackie obiektów stadionu RESOVIA.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:56:51

216/5119/13

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Medyczną Szkołę Policealną w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:56:37

216/5118/13

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:56:21

216/5117/13

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:56:07

216/5116/13

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2013 roku zadań w zakresu pomocy społecznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:55:53

216/5115/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:55:39

216/5114/13

w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynującego ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:55:23

216/5113/13

w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:55:10

216/5112/13

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:54:53

216/5111/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:54:39

216/5110/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:54:25

216/5109/13

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:54:11

216/5108/13

w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oceny operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2103.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:53:57

216/5107/13

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:53:43

216/5106/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 209/4883/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:53:31

216/5105/13

w sprawie podziału środków Funduszu Pracy będących w 2013 r. w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego na finansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:53:17

216/5104/13

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:53:04

Strony