Np. 2022/07/06
Np. 2022/07/06

103/1546/04

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1545/04

w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1390/7 o powierzchni 0,0646 ha, położonej w Sanoku, wchodzącej w skład Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1544/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku biurowo - usługowym przy ul. Kościuszki 23 w Sanoku położonym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 472/1.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1543/04

w sprawie nabycia przez Województwo Podkarpackie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2022/6 o pow. 56 m2, 2022/7 o pow. 7 m2 2022/9 o pow. 577 m2, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1542/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1541/04

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Województwa Podkarpackiego przez Miasto Przemyśl.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1540/04

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie s.p.z.o.z. oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1539/04

w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/1496/04 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu na sprzedaż samochodów.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1538/04

w sprawie przyznania indywidualnych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1537/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1536/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1535/04

w sprawie ufundowania nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów Konkursu "Ludowe obrzędy i zwyczaje".
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1533/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1532/04

w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1531/04

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1530/04

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1529/04

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego przez Urząd Miasta w Ustrzykach Dolnych.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1528/04

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego przez Towarzystwo ALTUM.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1527/04

w sprawie wyrażenia zgody na użycie logo Województwa przez Towarzystwo ALTUM.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1526/04

w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XX/208/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2004 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1525/04

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1524/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na wydzierżawienie aparatu synoptometr digitalny Cuppersa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1523/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/472/02 z dnia 25 marca 2002r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania nauczycielom nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1522/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach) oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1521/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/125/03 z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1520/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Mielcu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1519/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1518/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1517/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1516/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1515/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1514/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Przeworsku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1513/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1512/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1511/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie poparcia działań Zarządu Województwa Podkarpackiego zmierzających do utworzenia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego regionalnej kolejowej spółki przewozowej.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1510/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia opinii wobec przedłożonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego projektu rozkładu jazdy pociągów regionalnych na lata 2004/2005 dla Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1509/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeszowie, przy ul. Witosa, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

102/1508/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino oznaczonych nr 742/29 o pow. 0,1991 ha obręb Żurawica i nr 17/13 o pow. 0,0947 ha obręb Buszkowice zabudowanych boksami garażowymi wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności działek: 742/24 o pow. 0,0914 ha, 742/25 o pow. 0,0421 ha i 17/10 o pow. 0,1153 ha, będących drogami dojazdowymi.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 15, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

103/1534/04

w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu zwanego dalej Komitetem oraz odwołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. programowania, realizacji i oceny polityki rozwoju regionalnego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 22, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1507/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w Krośnie, przy ul. Żółkiewskiego 10, będących własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1506/04

w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1505/04

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach o pow. łącznej 2.56 ha, położonej w Bolestraszycach, gm. Żurawica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 1185/56, 1186/13, 1192/3, 1185/19 i 1185/86.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1504/04

w sprawie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1503/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku przy ul. Jezierskiego, obrębie Sanok - Posada w skład których wchodzą działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 863/3, 863/4, 863/5, 863/6, 863/7, 863/8, 863/9, 863/10, 863/11, 863/12, 863/13, 863/14 o łącznej powierzchni 0,7411 ha, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wyboru formy przetargu na ich zbycie, ustalenia ceny wywoławczej oraz ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu na części działek nr 853/9 853/14.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1502/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Korczynie koło Krosna, gm. Korczyna, w skład której wchodzą działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 655/20, 655/21, 655/22, 655/23, 655/24, 655/25, 671/2, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13, 673/10, 673/11, 673/12, 673/13, 673/14, 673/15, 673/16, 673/17, 674/11, 674/12, 674/13, 674/14, 674/15, 674/16, 674/17, 674/18, 675/12, 675/13, 675/14, 675/15, 675/16, 676/5, 676/6, 676/7, 677/6, 677/7, 677/8, 678/12, 678/13, 678/14, 678/15, 679/2, 679/20, 679/21, 679/22, 680/2, o łącznej powierzchni 6,52 ha, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wyboru formy przetargu na jej zbycie oraz ustalenia ceny wywoławczej
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1501/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu jasielskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1500/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla powiatu leskiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1499/04

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1498/04

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu oraz dokonania zmian w uchwale w sprawie powołania tej Rady.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

100/1497/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie samochodu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 9, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony