Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

26/316/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2007 rok
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:07:37

26/317/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:08:20

26/318/07

w sprawie wystąpienia z żądaniem o nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Przemyślu, będącej własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:09:03

26/319/07

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych, dotyczących sprzedaży części nieruchomości położonych w Przemyślu, będących własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:09:44

26/320/07

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach numer 16, 16A, 16B, położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:10:23

24/306/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Planu na rok 2007 inwestycji sportowych, obejmującego zadania kontynuowane z lat ubiegłych i nowe w ramach realizacji „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2005-2008”
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:53:49

24/300/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na rok 2007
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:43:34

24/296/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na wynajęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:40:22

24/297/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie kultury i sztuki realizowanych w I półroczu 2007 r
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:41:08

24/298/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie 2008 na współfinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:41:49

24/299/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określonych zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:42:34

24/301/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:44:39

24/302/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:45:25

24/303/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielania pomocy finansowej Miastu Lubaczów
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:46:28

24/304/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:47:13

24/305/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Leżajskiemu pomocy finansowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:47:55

24/307/07

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań w 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:54:54

22/275/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do przeprowadzenia negocjacji w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego
Data posiedzenia: 
piątek, Marzec 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:31:50

24/284/07

w sprawie odwołania Pełnomocnika Województwa Podkarpackiego do spraw informatyzacji na terenie województwa podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:31:35

24/289/07

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu działań promocyjnych i informacyjnych Komponentu Wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:35:50

26/321/07

w sprawie ufundowania nagród rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:11:10

26/322/07

w sprawie przyznania indywidualnych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:11:51

26/323/07

w sprawie przyznania zbiorowej nagrody pieniężnej dla Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Podkarpacki w Rzeszowie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:12:32

29/339/07

w sprawie wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Rady Pedagogicznej Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu dotyczącego zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:07:35

29/340/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:08:18

29/341/07

w sprawie realizacji Projektu Karpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:09:14

29/342/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Siedlanowskiego 3 w Stalowej Woli
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:09:57

29/343/07

w sprawie nadania Statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:10:57

29/344/07

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:11:57

29/345/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania tłumaczenia tekstu promującego region podkarpacki na język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański oraz rosyjski
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:12:38

29/346/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:13:18

30/347/07

w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz przeznaczenia środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 3, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:50:01

30/348/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 3, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:51:17

30/349/07

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1618,27 m2 w budynku przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 3, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:51:37

30/350/07

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 47,60 m2 w budynku przy ul. Hetmańskiej 120
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 3, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:51:51

30/352/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/2788/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. oraz powołania i odwołania członków Podkarpackiej Rady Innowacyjności
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 3, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:52:45

29/338/07

w sprawie wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Rady Pedagogicznej Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu dotyczącego zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:06:49

29/337/07

w sprawie wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie dotyczącego zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:06:04

26/324/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:13:12

26/325/07

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Jarosławiu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:14:14

26/326/07

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Wierzbna przedłożonego przez Wojewodę Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:15:00

26/327/07

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Wielkie Oczy przedłożonego przez Wojewodę Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:15:49

26/328/07

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Krasne przedłożonego przez Wojewodę Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:16:33

26/329/07

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Domaradz przedłożonego przez Wojewodę Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:17:16

26/330/07

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2006 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:18:05

26/331/07

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 20, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:50:47

27/332/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań w 2007 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Marzec 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:02:19

28/333/07

w sprawie przyjęcia autopoprawek 3 do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 26, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:03:11

29/334/07

zmieniającą uchwałę w sprawie wytypowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, oraz wskazania przewodniczącego tej komisji
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:03:59

29/335/07

w sprawie zmiany w składzie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz w sprawie dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:04:40

Strony