Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

29/336/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.05 14:05:23

30/353/07

zmieniająca Uchwałę Nr 10/138/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 3, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:53:29

34/475/07

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:43:51

35/493/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:10:06

35/494/07

w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Projektu ,,Transgraniczne narzędzia promocji polsko - ukraińskiego obszaru przygranicznego”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:10:21

35/495/07

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:10:41

35/496/07

w sprawie zawarcia umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łańcucie o korzystaniu z pomieszczeń dla potrzeb oddziałów specjalnych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:10:57

35/497/07

w sprawie wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu dotyczącego zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:11:14

35/498/07

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowego przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:11:38

35/499/07

w sprawie ufundowania nagród finansowych i rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:11:57

35/500/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 29,50 m2 powierzchni w budynkach szpitalnych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:12:12

35/501/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino, tj. działki oznaczone numerami 1181 i 1193 w obrębie 203, zabudowanych boksami garażowymi wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności działek nr 1176, 1177 i 1190 w obrębie 203, będących drogami dojazdowymi oraz równoczesnym, nieodpłatnym przeniesieniem własności boksów garażowych na rzecz ich dotychczasowych najemców i posiadaczy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:12:28

35/502/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie kultury i sztuki realizowanych w 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:12:44

35/503/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie kultury i sztuki realizowanych w II półroczu 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:13:00

35/504/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego gminom Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:13:17

35/505/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:13:37

35/492/07

w sprawie określenia trybu weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej ofert składanych w postępowaniu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:09:48

35/491/07

w sprawie zlecenia wykonania materiałów promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:09:30

35/476/07

zmieniająca uchwałę Nr 9/135/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ustanowienie zabezpieczenia rejestrowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:00:17

35/477/07

w sprawie przyznania dotacji w wysokości 2 200 000 zł dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:00:36

35/478/07

w sprawie przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - II etap
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:00:59

35/479/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi”
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:01:35

35/480/07

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:02:13

35/481/07

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na rok 2007”
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:02:30

35/482/07

w sprawie realizacji przez Województwo Podkarpackie projektu „Strategia rozwoju obszarów uzdrowiskowych zlokalizowanych w podregionie krośnieńsko – przemyskim” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Ukraina – Białoruś INTERREG III A
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:02:50

35/483/07

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Ulanów
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:03:11

35/484/07

w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rogozińskiego, będącej własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:03:33

35/485/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/347/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:03:50

35/487/07

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót dodatkowych branży sanitarnej i budowlanej zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno – edukacyjne Województwa Podkarpackiego”
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:07:07

35/488/07

w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie wraz z udziałami we współwłasności działki oznaczonej numerem 567/26 , Obr 207, objętego KW 112799
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:07:22

35/489/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie Gminnemu Centrum Kultury w Ulanowie wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas ,,Ogólnopolskich Dni Flisactwa – Ulanów 2007”
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:07:41

35/506/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych, będącego podstawą do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:13:53

35/507/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych, będącego podstawą do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:14:11

36/508/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 17, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:14:37

37/522/07

w sprawie przyznania dotacji w wysokości 200 000 zł dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:25:40

37/523/07

w sprawie zlecenia realizacji pakietu 1.3 w ramach projektu “BETTER – Biofuels chain Enhancement for Territorial developmenT of European Regions” (“BETTER – Usprawnienie łańcucha biodiesla dla terytorialnego rozwoju regionów europejskich”).
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:26:03

37/524/07

w sprawie zlecenia realizacji pakietu 4.1 w ramach projektu “BETTER – Biofuels chain Enhancement for Territorial developmenT of European Regions” (“BETTER – Usprawnienie łańcucha biodiesla dla terytorialnego rozwoju regionów europejskich”).
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:26:29

37/525/07

w sprawie zlecenia realizacji pakietu 5.3 w ramach projektu “BETTER – Biofuels chain Enhancement for Territorial developmenT of European Regions” (“BETTER – Usprawnienie łańcucha biodiesla dla terytorialnego rozwoju regionów europejskich”).
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:26:55

37/526/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:27:16

37/527/07

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku wysokości opłaty za egzamin wstępny.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:27:56

37/528/07

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie wysokości opłaty za egzamin wstępny.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:28:22

37/529/07

w sprawie ufundowania nagród rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów III Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:28:44

37/530/07

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:29:00

37/531/07

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:29:25

37/533/07

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, określenia jej składu, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:30:32

37/534/07

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:30:47

37/535/07

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:31:07

37/521/07

w sprawie przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy na realizację zadania pn. „ Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 do obowiązujących przepisów ”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:25:20

37/520/07

w sprawie przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w wysokości 1 067 686 zł.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:24:34

36/509/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 17, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:14:54

Strony