Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

34/466/07

w sprawie przyjęcia protokołów przebiegu spotkań finalizujących konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:41:10

34/467/07

w sprawie zmiany uchwały nr 277/4602/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2005
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:41:27

34/468/07

w sprawie zmiany uchwały nr 280/4663/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:41:51

34/469/07

w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2006
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:09

34/470/07

w sprawie zmiany uchwały nr 280/4665/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” poddziałania 3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2005
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:22

34/471/07

w sprawie zmiany uchwały nr 280/4664/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” poddziałania 3.5.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2005
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:40

34/472/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu budynku nr 15 o pow. użytkowej 250,27 m2 przy ul. Kościuszki w Jarosławiu
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:56

34/473/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:43:16

34/460/07

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:39:43

34/459/07

w sprawie likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:39:25

33/446/07

w sprawie powołania dyrektora „Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.”
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:43:03

33/447/07

w sprawie zgody na zawarcie Umowy Ramowej w ramach Projektu INTERREG III C ( A D E P ).
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:43:23

34/448/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Muzeum - Zamek w Łańcucie sprzedaży nieruchomości pn. Zespół Pałacowo – Parkowy w Julinie
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:34:16

34/449/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Brzozowskim
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:34:41

34/450/07

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:35:00

34/451/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumień z uczelniami sprawującymi opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przeworsku
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:35:43

34/452/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumień z uczelniami sprawującymi opiekę naukowo-dydaktyczną nad Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:36:12

34/453/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumienia z uczelnią sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:37:14

34/454/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumień z uczelniami sprawującymi opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:37:33

34/455/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumienia z uczelnią sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium Nauczycielskim im. Aleksandra Fredry w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:38:05

34/456/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumienia z uczelnią sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:38:21

34/457/07

w sprawie wprowadzenia zmian do porozumienia z uczelnią sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Leżajsku
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:38:38

34/458/07

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:39:03

34/474/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:43:34

24/293/07

w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika procedur wewnętrznych Województwa Podkarpackiego dla Działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” – 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:38:45

6/108/06

w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr III/27/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 29, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.11 13:38:55

7/123/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:31:00

7/124/07

w sprawie ustalenia w Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:31:34

7/125/07

w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie na zawarcie umowy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie a Gminą Sędziszów Małopolskim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:32:00

7/126/07

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 211,05 m2 w budynku przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:32:24

8/127/07

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:16:11

8/128/07

w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha,
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:16:39

8/129/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przez Województwo Podkarpackie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wykonania zadań w zakresie promocji napływu inwestycji zagranicznych do regionu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:17:09

8/130/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przez Województwo Podkarpackie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wykonania zadań w zakresie promocji napływu inwestycji zagranicznych do regionu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:17:39

8/131/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przez Województwo Podkarpackie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wykonania zadań w zakresie promocji napływu inwestycji zagranicznych do regionu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:18:10

8/132/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przez Województwo Podkarpackie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wykonania zadań w zakresie promocji napływu inwestycji zagranicznych do regionu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:18:30

8/133/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na przyjęcie darowizny w postaci zestawu nCPAP,
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:18:59

9/134/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 10, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.22 12:38:52

9/135/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ustanowienie zabezpieczenia rejestrowego.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 10, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.22 12:39:16

7/122/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:30:35

7/121/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:30:13

6/109/06

w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr LXIII/789/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 29, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.11 13:39:18

7/109/07

w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do zaciągnięcia w 2007 roku pożyczki z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:23:37

7/110/07

w sprawie upoważnienia Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do zaciągnięcia w 2007 roku pożyczki z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:24:28

7/111/07

w sprawie powołania dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:24:59

7/112/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:25:28

7/113/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:25:54

7/114/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/4121/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:26:44

7/115/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie na nieodpłatne użyczenie aktywów trwałych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:27:14

7/116/07

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2006/2007.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:27:47

Strony