Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

18/248/07

w sprawie odwołania dyrektora Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:59:07

18/249/07

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:59:47

18/230/07

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:44:13

19/250/07

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, luty 26, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:08:17

19/251/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2006 – 2015.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, luty 26, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:09:09

20/252/07

w sprawie wyrażenia zgody na użycie logo Województwa Podkarpackiego przez Augustyna Krzysztofa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Impresariat Promocyjno- Artystyczny ,,INTERSHOW” w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:10:07

20/253/07

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego przez Augustyna Krzysztofa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Impresariat Promocyjno- Artystyczny ,,INTERSHOW” w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:10:53

20/254/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie Bieszczadzkiemu Towarzystwu Cyklistów wytyczenia rowerowo – samochodowego szlaku dziedzictwa kulturowego „Szlak Ikon”
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:11:50

20/255/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie Bieszczadzkiemu Towarzystwu Cyklistów wytyczenia rowerowo – samochodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Szlakiem nadsańskich umocnień – Przemyski Rejon Umocniony”
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:12:45

20/256/07

w sprawie podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na finansowanie programów regionalnych
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:13:40

20/257/07

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 11/161/07 z dnia 22 stycznia 2007r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:14:24

18/245/07

w sprawie ufundowania nagród finansowych i rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:56:45

18/244/07

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:55:56

18/231/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:45:05

18/232/07

w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na zbycie części nieruchomości położonych w Przemyślu, będących własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:45:47

18/233/07

w sprawie rekomendacji Ministerstwu Rozwoju Regionalnego projektów strategicznych w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska na obszarze wsparcia Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja 2007-2013
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:46:28

18/234/07

w sprawie przyjęcia sposobu wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju w 2006r. Uchwałą Nr 221/3565/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2006 rok, zmieniony Uchwałą Nr 251/4050/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2006 r., zmieniony Uchwałą Nr 5/102/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:47:25

18/235/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na dokonanie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych Szpitala
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:48:26

18/236/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:49:47

18/237/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie Stowarzyszeniu „Nasza Gmina” z Radomyśla nad Sanem wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Polskiego w Radomyslu koło Kijowa.
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:50:40

18/238/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydrukowanie wersji językowych wydawnictw promocyjnych województwa podkarpackiego
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:51:23

18/239/07

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie samochodu marki Polonez Caro na rzecz Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:52:03

18/240/07

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie sprzętu komputerowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czudcu
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:52:47

18/241/07

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie sprzętu komputerowego na rzecz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Oddział w Krośnie
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:53:30

18/242/07

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:54:21

18/243/07

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:55:07

20/258/07

w sprawie ufundowania nagród finansowych i rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:15:18

20/259/07

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:16:02

20/260/07

w sprawie przyznania indywidualnej nagrody pieniężnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:16:53

22/277/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Zgromadzenia Regionów Europy (Assembly of European Regions)
Data posiedzenia: 
piątek, Marzec 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:32:33

24/278/07

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park - Mielec nieruchomości będących własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:25:49

24/279/07

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Nowin Horynieckich
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:26:33

24/280/07

w sprawie upoważnienia do stwierdzania ostateczności decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:27:26

24/281/07

w sprawie upoważnienia Geodety Województwa, Dyrektora Departamentu Geodezji i Gospodarki Mieniem do składania oświadczeń woli dotyczących administrowania nieruchomościami Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:28:11

24/282/07

w sprawie pełnomocnictwa dla Geodety Województwa, Dyrektora Departamentu Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:28:56

24/283/07

w sprawie upoważnienia Geodety Województwa , Dyrektora Departamentu Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:29:39

24/285/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:32:29

24/286/07

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:33:12

24/287/07

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:33:51

24/288/07

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:34:34

24/290/07

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie wolnych powierzchni w budynkach przy ul. Warzywnej 3 oraz przy ul. Hetmańskiej 120
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:36:44

24/291/07

w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:37:26

22/276/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego
Data posiedzenia: 
piątek, Marzec 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:28:17

22/274/07

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
piątek, Marzec 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:27:32

20/261/07

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 11/169/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2007 r. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” S.A. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 27, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:17:39

21/262/07

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2007 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:05:18

21/263/07

w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:06:03

21/264/07

w sprawie zawarcia umowy na tłumaczenie tekstu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na język angielski
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:06:45

21/265/07

w sprawie realizacji Projektu Karpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:07:36

21/266/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2007 roku oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:08:18

Strony