Np. 2022/01/29
Np. 2022/01/29

18/225/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań w 2007 r.
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:40:11

18/226/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań w 2007 r.
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:40:59

18/227/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia najniższych wynagrodzeń oraz wyrażenia zgody na ustalenie przez pracodawców wartości jednego punktu w złotych, będących podstawą do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla niektórych samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:41:43

17/216/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie kultury
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:30:13

17/215/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, nieruchomości położonych w Bolestraszycach, będących własnością Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:28:59

16/201/07

w sprawie ubiegania się o organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:37:46

16/202/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:38:25

16/203/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:39:07

16/204/07

w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:39:58

17/205/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podkarpackiego przed Sądem Rejonowym w Krośnie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:07:58

17/207/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:10:30

17/208/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:11:14

17/209/07

w sprawie zgody na czasowe wypożyczenie, przez Muzeum – Zamek w Łańcucie eksponatów muzealnych, włoskim instytucjom kultury
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:11:58

17/210/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/187/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:13:04

17/211/07

w sprawie powołania członków Międzyregionalnego Komitetu Sterującego do projektu 2 S 0016 R INTERREG III C A.D.E.P.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:17:58

17/212/07

w sprawie wyboru projektu Zakładów Mięsnych „SMAK-EKO” w Górnie „Nauka dla zintegrowanego zarządzania jakością zdrowotną staże absolwentów w SMAK-EKO Sp. z o.o.” z listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – konkurs Z/II/2.6/2/2006
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:23:14

17/213/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych położonych w budynkach Nr 16A/67 i 16B/74 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:25:35

17/214/07

w sprawie nadania Statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:27:00

18/228/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:42:26

Strony