Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

216/5103/13

w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:52:48

216/5102/13

w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:52:16

216/5101/13

w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:51:59

216/5100/13

w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:51:29

216/5099/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:51:12

216/5098/13

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:50:52

216/5097/13

w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:50:33

216/5096/13

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:50:06

216/5095/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:49:51

216/5094/13

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:49:39

216/5093/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:49:25

216/5092/13

w sprawie stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:49:13

216/5091/13

w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:49:00

216/5090/13

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:48:48

216/5089/13

w sprawie uznania przedłożonego zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”, nr RPPK.02.01.00-18-008/12 wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E - Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:48:33

216/5088/13

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:48:19

216/5087/13

w sprawie zmiany Regulaminu tworzenia oraz dokonywania zmian i aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:48:06

216/5086/13

w sprawie zmiany składu osobowego Podkarpackiej Rady Innowacyjności.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:47:54

216/5085/13

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:47:41

216/5084/13

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej współpracy przy promocji projektu „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku – I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku” współfinansowanego z RPO WP podczas wystawy malarstwa Zdzisława Beksińskiego we Wiedniu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:47:28

216/5083/13

w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sanoku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 16:47:15

215/5082/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:30:03

215/5081/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2012/2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:29:50

215/5080/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kolbuszowa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:29:42

215/5079/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji spółki Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:28:55

215/5078/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uzgodnienia „Projektu Podziału Województwa Lubelskiego Na Obwody Łowieckie”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:28:46

215/5077/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:28:38

215/5076/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Solina.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:28:27

215/5075/13

zmieniająca Uchwałę Nr 204/4779/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zorganizowania prezentacji Województwa Podkarpackiego dla delegacji z Regionu Kachetia.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:28:19

215/5074/13

w sprawie przygotowania i realizacji strategii komunikacyjnej o charakterze publicity.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:28:06

215/5073/13

w sprawie przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas szkolenia egzaminatorów w zakresie rozwijających się trendów i zjawisk w turystyce górskiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:27:58

215/5072/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udziałów w Spółce „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:27:48

215/5071/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:27:37

215/5070/13

w sprawie podziału środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:27:28

215/5069/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:27:20

215/5068/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:27:10

215/5067/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:26:59

215/5066/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:26:43

215/5065/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:26:32

215/5064/13

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:26:15

215/5063/13

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:25:26

215/5062/13

w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:25:17

215/5061/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „MŁODZI – MŁODYM, BYĆ SOLĄ ZIEMI” przez Stowarzyszenie „Tak Życiu” z Rzeszowa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:25:04

215/5060/13

w sprawie wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krosno”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:24:54

215/5059/13

w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:24:19

215/5058/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 83/1874/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2011 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:23:46

215/5057/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:23:30

215/5056/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:23:21

215/5055/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:23:10

215/5054/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:22:53

Strony