Np. 2022/10/05
Np. 2022/10/05

208/4853/13

w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:52:23

208/4852/13

w sprawie przyjęcia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:52:07

208/4851/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:51:34

208/4850/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:51:20

208/4849/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:50:31

208/4848/13

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:50:05

208/4847/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:49:41

208/4846/13

zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych policealnych szkół medycznych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:49:20

208/4845/13

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:48:59

208/4844/13

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:47:58

208/4843/13

zmieniająca Uchwałę Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:47:22

208/4842/13

w sprawie przyjęcia rezygnacji Gminy Miejskiej Jarosław z ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. Płyta Rynku – rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała – nr RPPK.07.01.00-18-056/10 złożonego w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:46:47

208/4841/13

w sprawie zwiększenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Stadion lekkoatletyczny - modernizacja stadionu stanowiącego bazę dla rozwoju lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego stylu życia” realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:46:15

208/4840/13

w sprawie rozwiązania umowy nr UDA-RPPK.07.03.00-18-001/11-00 z dnia 26 września 2012r zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.07.03.00-18-001/11-01 z dnia 12 grudnia 2012r. o dofinansowanie projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 104604R w km 2+150-3+261 Kuryłówka-Ożanna i nr 104601R wraz z remontem stożków mostu na potoku Złota w km 0+000-0+163 w Wólce Łamanej zniszczonych przez powódź w 2010 roku”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:45:52

208/4839/13

zmieniająca Uchwałę Nr 173/4053/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:45:20

208/4838/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:45:04

208/4837/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:44:40

208/4836/13

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:44:03

208/4835/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:43:35

208/4834/13

w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programów Funkcjonalno – Użytkowych rozbudowy dróg wojewódzkich nr 861, 863, 872, 887, 986.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:43:14

208/4833/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:42:52

208/4832/13

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowania wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego dla projektu: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – granica województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:42:32

208/4831/13

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:42:10

208/4830/13

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:41:52

207/4829/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania skarbnika województwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 28, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:50:03

205/4828/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej w Krośnie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:42:35

205/4827/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:42:06

205/4826/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:58

205/4825/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:49

205/4824/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:40

205/4823/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:32

205/4822/13

w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:24

205/4821/13

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci ciepłowniczej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:14

205/4820/13

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:41:04

205/4819/13

w sprawie powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów lub rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:56

205/4818/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:47

205/4817/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:39

205/4816/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:31

205/4815/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:23

205/4814/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:13

205/4813/13

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:40:05

205/4812/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:39:52

205/4811/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:39:41

205/4810/13

w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas VI Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:39:28

205/4809/13

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:39:19

205/4808/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:39:09

205/4807/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:38:59

205/4806/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:38:47

205/4805/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:38:38

205/4804/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:38:29

Strony